^

Borging van kwaliteit, kennis en vaardigheden

Wat is een beroepsregister?
Een instrument voor professionals om te zorgen, borgen en tonen dat hun vakmanschap op peil is. De meest gehanteerde beroepsregisters binnen MEEVivenz zijn Registerplein (voor onder andere sociaal werkers, cliëntondersteuners en maatschappelijk werkers) en SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Zij delen beroepsontwikkeling op in drie aspecten: werkervaring, deskundigheidsbevordering en reflectie.

Borging van kwaliteit, kennis en vaardigheden
MEEVivenz voldoet aantoonbaar aan de waarden en normen van de sector. Beroepsregistratie in een passend beroepsregister borgt de kwaliteit van kennis en vaardigheden.

Is registratie verplicht?
Voor alle medewerkers in de uitvoering (met uitzondering van Buurtwerk) geldt dat zij geregistreerd zijn in een passend beroepsregister. In principe is dat SKJ (of BIG) of Registerplein. Er zijn enkele uitzonderingen, deze afspraken leg je vast met je manager.

Wat levert registratie voor mij op als professional?

  • Je laat zien hoe je aan kwaliteit werkt
  • Je hebt inzicht in je eigen ontwikkeling
  • Je houdt je vakmanschap op peil
  • Je blijft up-to-date van relevante beroepsontwikkelingen
  • Je hebt zicht op scholingsaanbod: Cursusagenda
  • Je onderstreept jouw meerwaarde van je werkzaamheden tegenover cliënten, opdrachtgevers en werkgevers
  • Het versterkt je positie op de arbeidsmarkt

Ook belangrijk om te weten!

Welk register moet ik mezelf registreren?

Ben je nog niet geregistreerd? Dan kan het stroomschema je helpen (zie hierboven). Bekijk daarna goed de informatie op de sites van Registerplein en SKJ. Kom je er dan nog niet uit? Doe navraag bij de collega’s in dezelfde functie en overleg met je leidinggevende. Heb jullie advies nodig? Neem contact op met Corien Schaerlackens of Patricia van der Put van het Expertisecentrum Sociaal Werk.

Handige instructievideo’s Registerplein en chatbot SKJ

Je vindt op de site van Registerplein onder ander uitleg over een account aanmaken, ontwikkelplan toevoegen, activiteiten toevoegen en dossier aan werkgever koppelen.

Alles over het SKJ lees je hier Je vindt er informatie en kunt vragen stellen aan een chatbot.

Wie betaalt de registratie?

Voor alle medewerkers die verplicht ingeschreven moeten staan vergoedt MEEVivenz de kosten van één registratie per werknemer. Afhankelijk van het werkveld is dit een inschrijving bij SKJ, Registerplein of eventueel een ander beroepsregister. Een uitzondering zijn medewerkers die vanuit gemeentelijke eisen verplicht worden zich zowel bij SKJ als Registerplein te registreren (dit geldt bijvoorbeeld voor medewerkers die zorg/hulp verlenen aan zowel volwassenen als kinderen). In dat geval vergoedt MEE Vivenz twee registraties. Personeel ingezet op inleenbasis krijgen geen vergoeding door MEEVivenz. Deze kosten worden gedragen door de medewerker zelf of door het uitleenbureau. Het is wel een vereiste om ingehuurd te kunnen worden.

Nog gemakkelijker je registratie bijhouden?

Beide beroepsregisters hebben een app ontwikkeld: de SKJ-app en de Registerplein-app.

MEEVivenz kan als werkgever enkele onderdelen beter faciliteren als zij inzage heeft in ieder persoonlijk dossier. De inzage bestaat dan uit: naam, register, begin- en einddatum registratie en voortgang. Er is geen inzage in de ingestuurde documenten. Zorg dus dat bij de werkgever ‘MEEVivenz’ staat genoemd.

Webinar Beroepsregistratie

In dit Webinar informeren Corien Schaerlackens en Guy de Hoop jou over hoe de beroepsregistratie binnen MEEVivenz wordt geregeld én gefaciliteerd.

Kom je er zelf niet uit?

Mail naar het Expertisecentrum Sociaal Werk

of direct met

Corien Schaerlackens  of bel 06 511 490 69
Patricia van der Put of bel 06 460 314 33

Verklarende woordenlijst

Beroepscode

Richtlijn met waarden, beginselen en normen die het handelen van de professional inspireren en richting geven. Een beroepscode ondersteunt professionals in hun dagelijkse werk, en bevordert de ethische bekwaamheid en het vermogen om zorgvuldige en doordachte besluiten te nemen. Je vindt jouw beroepscode op de sites van de beroepsverenigingen en registers.

Beroeps(competentie)profiel

Een beschrijving van het beroep, de kerntaken, de gedragsregels, niveaus en de competenties. Je vindt jouw beroepsprofiel op de site van jouw beroepsregister of beroepsvereniging.

Beroepsvereniging

Vereniging, waar je lid van kunt worden, van personen die hetzelfde beroep uitoefenen.  De beroepsvereniging behartigt jouw belangen, is een platform voor uitwisseling en samenwerking en ondersteunt jou bij je beroepsuitoefening. Voorbeelden: BCMB (cliëntondersteuners), BPSW (professionals in sociaal werk), NIP (psychologen), NVO (universitair geschoolde (ortho)pedagogen).

Competentieprofiel

Beschrijving van taken, competenties, kwaliteiten, houdingsaspecten en opleidingseisen.

Digitaal Portfolio

Een digitale map waarin activiteiten, certificaten, diploma’s et cetera worden bewaard, waarmee je aantoont wat je kunt.

Geaccrediteerde scholing

Elke (georganiseerde en erkende) vorm van educatie die gericht is op het verwerven en/of onderhouden van relevante kennis en/of vaardigheden voor de uitoefening van het beroep. Een geaccrediteerde scholing is door het beroepsregister getoetst en goed bevonden.

Ontwikkelplan

(Let op! Dit is alleen voor registers Sociaal Werkers en CVP- WZ&D in Registerplein)

Tijdens de registratieperiode stelt de sociaal werker een ontwikkelplan op met ontwikkeldoelen waaraan de sociaal werker wil werken. De ontwikkeldoelen hebben een relatie met competenties uit het Beroepscompetentieprofiel van de sociaal werker.

Reflectie

Kijken naar en je inzichten vergroten over eigen handelen.

VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)

Een verklaring waaruit blijkt dat je (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.