^

Ken jij de kracht van Kennisteams?  

Naast dat een Kennisteam bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling, levert het uiteindelijk een nog betere kwaliteit aan dienstverlening op voor onze inwoners. Zo werken we samen aan ontwikkeling en vernieuwing. 

Wat doe je eigenlijk in een Kennisteam? 

 • Je deelt en krijgt informatie en kennis 
 • Je bespreekt signalen en ideeën  
 • Je volgt actuele ontwikkelingen 
 • Je ontwikkelt en innoveert 
 • Je deelt je kennis vanuit je Kennisteam over de gehele organisatie 

Kortom: je leert van elkaar, je inspireert elkaar en kijkt naar wat nodig is. 

 

Hoe vaak kom je samen? 

Deelnemers komen eens per kwartaal (online) samen. Er kan ook nog contact zijn buiten die bijeenkomsten. En soms verdeel je taken met elkaar. 

Iedereen doet mee 

Collega’s van: 

 • elke werkmaatschappij 
 • elke regio  
 • verschillende functieprofielen 
 • afdeling Ervaringsdeskundigheid (EDH)

 

Registratiepunten 

Wist je dat voor deelname aan een Kennisteam punten krijgt voor je registratie in SKJ of Registerplein? Het valt namelijk onder overige (scholings-) activiteiten. 

Ik ben al zo druk! Hoe dan? 
Kennisteams bieden de ruimte om bepaalde werkwijzen onder de loep te nemen en van elkaar te leren. Daar pluk jij de vruchten van waardoor dit tijd oplevert. Door verbinding en samenwerking bekrachtig je elkaar. Merk jij nog belemmerende factoren voor deelname aan een Kennisteam? Ga in gesprek met je teamleider of manager.  

Aandachtsgebieden
De kennisteams bestaan uit collega’s die een specifiek aandachtsgebied delen. Ook vormen Kennisteams zich soms vanzelf uit de praktijk, bijvoorbeeld Groepswerk. Elk team heeft een voorzitter en in de beginfase een procesbegeleider. Ook heeft elk Kennisteam een manager die aanspreekpunt is. Momenteel zijn deze kennisteams actief:  

 • Huiselijk geweld & kindermishandeling 
 • Armoede, schulden en stress sensitieve dienstverlening 
 • Jeugd 
 • OCO 
 • Laaggeletterdheid en anderstaligen 
 • Onbegrepen gedrag 
 • Welzijn, buurt, ouderen en jongeren 
 • Online dienstverlening/ blended hulpverlening 
 • Ervaringskennis 
 • Groepswerk 
 • Ouderen 

 

Je interesse gewekt?

Wil je jezelf aanmelden voor een Kennisteam?
Mail naar
info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.
Wil je meer informatie? Bel of mail Ruth. 
 

Inrichting Kennisteams, Projecttafels en Kernteams

MEEVivenz bestaat uit 4 werkmaatschappijen. Iedere werkmaatschappij richt zich met verschillende typen dienstverlening op verschillende groepen cliënten, waar medewerkers werkzaam zijn met een eigen functieprofiel en diverse aandachtsgebieden of expertises. Het delen van kennis, expertise en vaardigheden is een grote uitdaging.

Kunnen we snel inspringen op actuele kwesties en kansen die binnen de verschillende regio’s (soms landelijk) spelen? Wordt er voldoende tijd en ruimte genomen voor reflectie? Hoe voorkomen we dat er tijd en energie wordt besteed aan projecten, die binnen de organisatie al ergens op de plank liggen? En kun je samen met collega’s eens sparren over thema’s die je ziet bij cliënten of opdrachtgevers?

Tijdens dit webinar gaan we in op deze vragen.

Webinar inrichting Kennisteams, Projecttafels en Kernteams

Wat kun je verwachten?

 • Toelichting van de bestuurders met hun visie op kennisdeling
 • Presentatie Kennisteams, Projecttafels en Kernteams
 • Overzicht van de Kennisteams
 • Wijze van aanmelden voor de Kennisteams

Onze Kennisteams

Onbegrepen gedrag

Onbegrepen gedrag en verwarde personen zijn termen die de laatste paar jaar zeer regelmatig in berichtgeving te vinden zijn. Vaak is dit naar aanleiding van meldingen over overlast of (gewelds)incidenten.

Wie zijn mensen met onbegrepen gedrag?

Onbegrepen gedrag heeft vele verschijningsvormen, oorzaken en achtergronden. Spreken van ‘de’ groep personen met onbegrepen gedrag doet daarom geen recht aan de grote verscheidenheid van onbegrepen gedrag gedrag en de achtergronden daarvan. ‘De’ persoon met onbegrepen gedrag bestaat niet. Vaak is er sprake van meerdere en complexe problemen in verschillende leefgebieden tegelijk (RIVM 2019).

Bij onbegrepen gedrag gaat het om mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. De redenen dat dit gebeurt, kunnen heel divers zijn. Het kan zijn dat iemand kampt met verschillende aandoeningen of beperkingen, zoals psychische problemen, een licht verstandelijke beperking, dementie of verslaving.

Maar ook mensen met levensproblemen die iemand boven het hoofd dreigen te groeien kunnen onbegrepen gedrag vertonen. Denk dan aan ernstige schulden, dakloos zijn of verlies van dierbaren. Vaak gaat het om een combinatie van levensproblemen en een aandoening of beperking.
(Bron: Trimbos)

De meeste mensen met onbegrepen gedrag zijn niet gevaarlijk en veroorzaken geen overlast. Wat gaat er achter deze term schuil? En hoe handel je als je (in je werk) te maken krijgt met iemand die onbegrepen gedrag vertoont? Dit en andere zaken rondom dit thema worden besproken in het Kennisteam.

Huiselijk Geweld, Kindermishandeling en Veiligheid

In situaties van (vermoedens van) geweld gaat het steeds om bedreigende cliëntsituaties waarbij het zaak is adequaat te handelen. De hulpverlening aan cliënten, laat zich vertalen in een aantal stappen die voor huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld grotendeels hetzelfde zijn:

 • In kaart brengen van signalen en de kindcheck1
 • Collegiale consultatie
 • Gesprek met cliënt/betrokkenen
 • Wegen van het geweld
 • Hulp organiseren en/of melden

In het kader van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling speelt Veilig Thuis een centrale rol.

Jeugd

Je werkt in een sociaal team met collega’s die onder verschillende wetgeving, opleiding en beroeps registratie vallen. Jeugdhulpverlening valt onder de jeugdwet met een gemeentelijke verordening en daarmee samenhangende Algemene wet bestuursrecht. De kwaliteit van geboden jeugdhulp valt onder het toetsingskader van de inspectie jeugdzorg.

Sociale teams hebben een veel bredere scoop dan alleen de jeugdwet.

Professionals in wijkteams hebben regelmatig de regie in casussen en willen dat de regierol verantwoord is toegedeeld en goed is geborgd en dat de (juridische) verantwoordelijkheid van iedere professional helder is.

Daarnaast zitten onze professionals als schoolmaatschappelijk werkers of Ouder Kind coaches op scholen en hebben we medewerkers werkzaam binnen het jongerenwerk en/ of buurtwerk.

 

Van belang is dat deze professionals met elkaar het gesprek hebben, de reflectie en nadenken over innovaties om altijd weer de juiste dienstverlening te bieden.

(Onafhankelijke) cliëntondersteuning

‘Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening.’

Dit Kennisteam brengt de kennis en kunde op ons vakgebied naar een hoger level!

Welzijn, buurtwerk, ouderenwerk en vrijwilligerswerk

Welzijn is de mate waarin mensen naar eigen wens en vermogen deelnemen en deel kunnen nemen aan de samenleving. Welzijn is ook de basis van waaruit mensen met anderen werken aan hun sociale omgeving met als doel zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling van de sociale kwaliteit.

Binnen MEEVivenz hebben we verschillende professionals werken die zich bezig houden met: buurtwerk, ouderenwerk, vrijwilligers, maar ook met thema’s zoals eenzaamheid en ervaringsdeskundigheid. Deze professionals zijn binnen dit Kennisteam vertegenwoordigd en delen, signaleren en innoveren datgene waar ze tegenaan lopen.

Schulden en Armoede, stress-sensitieve dienstverlening

Het leven stelt ons soms voor flinke opgaven. We kunnen ons werk kwijtraken, gaan scheiden, moeite hebben met het opvoeden van de kinderen of geldzorgen hebben. Gemeenten, wijkteams en andere organisaties bieden in die situaties hulp op maat aan inwoners met onder meer geldzorgen.

Wetenschappelijk onderzoek leerde ons de afgelopen jaren dat aanhoudende (toxische) stress een belangrijke verklarende factor is voor de verbazing die we vaak voelen over de inzet van onze inwoners. Aanhoudende (geld)stress maakt dat ze vaak bij de dag gaan leven, meer moeite hebben om in actie te komen en hun verlangens en emoties minder goed kunnen reguleren.

Het gevolg is dat ze in de trajecten die zij aangeboden krijgen lang niet altijd doen wat nodig is om de problematiek aan te pakken. Ze missen afspraken, leveren niet tijdig de gevraagde stukken aan, verzuimen in budget- of sollicitatietrainingen en kunnen vervallen in apathie en slachtofferschap ‘Het is me allemaal overkomen’. Anders verwoord heeft aanhoudende (geld) stress als gevolg dat ons doelgerichte gedrag wordt ondermijnd, we worden minder goed in dat gene wat we zo hard nodig hebben om onze problematiek achter ons te laten.

Een aantal professionals van MEEVivenz is expert op gebied van Armoede, schulden en hulpverlening in de vorm van stresssensitieve dienstverlening. Deze professionals komen binnen dit Kennisteam bij elkaar om te delen, signaleren enz.

Anderstaligen, laaggeletterdheid

Wat is laaggeletterdheid? In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen (van 16 jaar en ouder) laaggeletterd. Dit houdt in dat ruwweg 14% van de bevolking grote moeite heeft met lezen, schrijven en het begrijpen van informatie. Laaggeletterdheid is niet hetzelfde als analfabetisme, waarbij iemand niet kan lezen en schrijven.

Deze groep doet regelmatig een beroep op onze professionals in de wijkteams, maar ook van Bureau Sociaal Raadsliedenwerk en de thuisbegeleiders. De groep is meester in het verbergen van wat ze niet kunnen. Hoe ga je als professional hiermee om. Hoe ga je om met migranten die net in Nederland wonen en de taal nog niet machtig zijn. Is het de beheersing van de taal of gaat het om de leesvaardigheid, waardoor iemand in de problemen komt?

Hierover in gesprek gaan dat is wat we doen met deze kennisteam.

Online Dienstverlening

Onze professionals moeten leren hoe ze beter bij kunnen aansluiten bij hun cliënten met hun aanpak. Daarom heeft MEEVivenz in samenwerking met MEEK2 en Digitale Bruggenbouwers het programma Vakbekwaam & Online ontwikkeld.

In de training leren begeleiders hoe ze in hun begeleiding van jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden én LVB, gebruik kunnen maken van de online mogelijkheden. De jongvolwassene merkt het direct als de hulpverlener digitaal begeleiden in de vingers heeft; er is eerder en vaker contact. De begeleiding start meteen en de jongvolwassene kan met aanmoediging en begeleiding van de hulpverlener meteen stappen zetten op weg naar verandering. Ook anderen zoals de woningbouw, sociaal wijkteam, schuldhulpverlening en belangrijke familie en vrienden kunnen makkelijk digitaal aansluiten. Zo kan iedereen makkelijk meehelpen. Ook als iemand ver weg woont. We leren de begeleider hoe je passende hulpverlening binnen handbereik kan bieden!

Daarnaast gebeuren steeds vaker en meer dingen via de digitale wereld van Microsoftteams en Zoom. Even een vlog maken, een Webinar organiseren e.d. is iets makkelijker gezegd dan gedaan. dit heeft een remmende werking op onze digitale dienstverlening. Terwijl in de coronatijd bleek dat professionals inventief waren in het bereiken van hun cliënten. Hoe kunnen we toekomstgericht gebruik maken van alles wat er is en ligt?

Professionals met feeling voor blended hulpverlening en digitale affiniteit hebben, sluiten zich aan bij dit Kennisteam.